Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Povinně zveřejňované informace

Email Tisk PDF

1. Oficiální název

Obec Božanov

2. Důvod a způsob založení

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Obec: • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory (finanční a kontrolní výbor). Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarosty a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa a adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Božanov, Božanov 110, 549 74 Božanov

4.2 Úřední hodiny

Pondělí : 9:00 – 11:30 13:00 – 17:30 hodin
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 -16:00 hodin

4.3 Telefonní čísla a čísla faxu

tel.: 491 528 121
fax: 491 528 121 tel. (starosta)

4.4 Adresa internetové stránky

 http://www.obecbozanov.cz

4.5 Adresa e-podatelny

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

4.6 Další elektronické adresy

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

4.7 Registr oznámení podle zákona o střetu zájmů

ERO

4.8 Pověřenec (DPO) dle GDPR

Bc. Hana Wilkeová, tel.732 781 068, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Informace o zpracování osobních údajů.PDF

5. Bankovní spojení (číslo účtu)

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Hlavní činnost: 1095763389 / 0800
Ekonomická činnost: 3366175319 / 0800

6. Identifikační číslo

(IČ) 00272515

7. Daňové identifikační číslo

(DIČ) CZ00272515

8. Datová schránka číslo

(DS) nq6b4gw

9. Dokumenty

9.1 Seznamy hlavních dokumentů 

 • Vyhlášky a nařízení
 • Zápisy z jednání ZO
 • Jednací řád

9.2 Rozpočet 

 • Rozpočet obce
 • Závěrečný účet obce
 • Kontrola hospodaření obce
 • Inventarizace majetku obce

10. Žádat o informace lze 

 • osobně na Obecním úřadě Božanov, Božanov 110, 549 74 Božanov v úředních dnech a hodinách, t.j. v pondělí od 9:00 do 17:30 h a ve středu od 9:00 do 16:00 hodin. 
 • telefonicky na čísle 491 528 121
 • není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně

11. Příjem žádostí a dalších podání

 • osobně na Obecním úřadě Božanov, Božanov 110, 549 74 Božanov v úředních dnech a hodinách, t.j. v pondělí od 9:00 do 17:30 h a ve středu od 9:00 do 16:00 hodin. 
 • elektronicky (e-mailem) na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 • elektronickou podatelnou
 • poštou na adresu Obecním úřadě Božanov, Božanov 110, 549 74 Božanov
 • faxem na číslo 491 528 121
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

12. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • osobním podáním na Obecním úřadě Božanov, Božanov 110, 549 74 Božanov.
 • poštou na adresu Obecní úřad Božanov, Božanov 110, 549 74 Božanov k rukám starosty

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.


Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18, zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017


Počet podaných žádostí o informace:  V daném kalendářním roce byla podána jedna žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Opis podstatných částí každého rozsudku ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: Ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyly vydány žádné rozsudky soudů.

Přehled všech výdajů, které obec Božanov vynaložila v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona o svobodném přístupu k informacím: Obec Božanov nevynaložila žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Výčet poskytnutých výhradních licencí Obec Božanov v souvislosti s poskytováním informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím neuzavřela žádnou licenční ani podlicenční smlouvu, neposkytlo tedy žádnou výhradní licenci.

Počet stížností podaných podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím: Proti postupu obce Božanov nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. Další informace vztahující se k uplatňování zákona Nejsou.

V Božanově dne 1.3.2018


Poskytnuté informace


Informace poskytnutá podle Zákona č. 106/1999 Sb. - ze dne 8.5.2017